worki foliowe z nadrukiem
worki LDPE nadruk na folii
worki plastikowe z nadrukiem

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.vega-orle.com .Sprzedającym jest firma VEGA-ORLE Wytwórnia opakowań z folii z siedzibą w Bolszewie przy ulicy Parkowej 9. Zarejestrowani pod numerem NIP: 5880001111, Regon:002830993

zwana także zamiennie „Usługodawcą”.Sprzedającym jest Henryk Malewczyk dostępny pod adresem ul. Parkowa 9, 84-239 Bolszewo, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 5880001111, Regon: 002830993 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:- pod numerem telefonu 58 572 00 81.- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@vega-orle.com.

 

§ 1 Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vega-orle.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

.§ 2 Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vega-orle.com

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

3. Sklep internetowy www.vega-orle.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.vega-orle.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa firefox (lub podobna) lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji.

b. minimalna rozdzielczość ekranu600x800 pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.vega-orle.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji„za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

§ 5 Płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.vega-orle.com/lib/o4l9jx/Formularz-reklamacji---vega-orlecom-kzy3bkjw.pdf

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta. b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres folia@vega-orle.com. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawyz dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianieKodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodekspostępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator


1.1 Administratorem Państwa danych jest Henryk Malewczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VEGA-ORLE Wytwórnia opakowań z folii z siedzibą w Bolszewie przy ulicy Parkowej 9.
1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1.2.1 listownie: ul. Parkowa 9 84-239 Bolszewo
1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@vega-orle.com
1.2.3 telefonicznie: 58 572 00 87

 

2. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
2.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą w celu przedstawienia propozycji współpracy
2.2 [art. 6 ust 1 lit b RODO] chęcią zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą lub jej wykonaniem, współpracą
2.3 [art. 6 ust 1 lit c RODO] realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
2.4 [art. 6 ust 1 lit f RODO] prawnie uzasadnionym interesem Administratora
2.5 [art. 9 ust 2 lit a RODO] wyrażoną zgodą wynikającą z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która

prześle swoje dokumenty aplikacyjne korzystając z ogólnodostępnego adresu e-mail Administratora
 

3. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
3.1 podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych:
3.1.1 firmy odpowiedzialne za serwis infrastruktury IT,
3.1.2 firmy świadczące usługi hostingu serwerów
3.1.3 dostawcy aplikacji wspomagających pracę Administratora
3.1.4 firmy świadczące usługi księgowo- kadrowe
3.2 inni Administratorzy:
3.2.1 firmy świadczące usługi prawne
3.2.2 firmy świadczące usługi pocztowe, posiadające status operatora pocztowego
3.2.3 podmioty wspomagające sprzedaż produktów z wykorzystaniem ogólnodostępnej platformy sprzedażowej allegro
3.2.4 Google
3.3 Współadministratorzy:
3.3.1 Facebook
 

4. Przekazywanie danych do Państw Trzecich [poza obszar EOG]
4.1 Dane będą przekazywane do Państwa Trzeciego w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google. Poziom zabezpieczeń został wskazany przez Google w Polityce Prywatności.
4.2 W związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań firm mających swoją siedzibę poza obszarem EOG, istnieje prawdopodobieństwo przekazywania danych osobowych do Państwa Trzeciego.

 

5. Sposób zbierania danych osobowych
 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:
5.1 bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do realizacji zawartych umów współpracy
5.2 dane zebrane w celu nawiązania współpracy za pośrednictwem platformy sprzedażowej allegro, które zostały udostępnione przez osoby posiadające konta użytkowników
5.3 za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej, strony www
5.4 za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja użytkownika, rodzaj urządzenia, odwiedzone podstrony, długość przebywania na stronie, wiek, zainteresowania, płeć, lokalizacja
5.5 dane zbierane podczas administrowania fanpage za pośrednictwem Facebook w przypadku osób niezarejestrowanych to anonimowe dane statystyczne, natomiast w przypadku osób zarejestrowanych przetwarzane są dane zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika profilu Regulaminem oraz Polityką Prywatności Facebook.

 

6. Mechanizm cookies na stronie internetowej
Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
6.1 własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji,
6.2 pliki cookies zewnętrzne przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witryną www, analizowania sposobu i czasu poruszania się na stronie www, wykorzystując do tego celu narzędzia Google [Analytics].

 

7. Czas przechowywania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
7.1 do czasu wycofania udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu
7.2 przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
7.3 w przypadku plików cookies sesyjnych przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki
7.4 w przypadku plików cookies trwałych przechowywane są do czasu ich usunięcia
7.5 w przypadku plików cookies jest możliwość ograniczenia zapisywania na urządzeniu końcowym [telefon, komputer] lub ich wyłączenia w każdym czasie. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki.

 

8. Profilowanie
8.1 W związku z wykorzystywaniem plików cookies zewnętrznych, zbierane są i podawane analizie informacje pozyskane za ich pośrednictwem
8.2 Pliki cookies pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych za pośrednictwem Google oraz witryn i aplikacji współpracujących. Można zmieniać swoje zainteresowania, decydować czy wyświetlane reklamy mają być zgodne z zainteresowaniami odbiorcy, poprzez określenie preferencji w przeglądarce swojego urządzenia [telefon, komputer].
8.3 W celu zablokowania pozyskiwania informacji pozyskiwanych przez Google można skorzystać ze specjalnie przygotowanego dodatku znajdującego się na stronie Google.
8.4 Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na pozyskiwanie informacji za pośrednictwem plików cookies zewnętrznych [Facebook] proponujemy wprowadzić ograniczenia zgodnie ze swoimi preferencjami w ustawieniach przeglądarki lub można złożyć wniosek o usuniecie profilu z fanpage Administratora.

 

9. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:
9.1 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii
9.2 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Podmiot Współpracujący
9.3 prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9.4 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa]

 

10. Podanie danych osobowych jest:
10.1 dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki
10.2 dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody
10.3 dobrowolne, gdy korzystacie Państwo z fanpage Facebook a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień prywatności oraz sposobu korzystania z profilu
10.4 warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o współpracy a bez ich podania nie jest możliwa odpowiedź na zapytanie lub zawarcie umowy

 

11. Bezpieczeństwo danych
11.1 Połączenie pomiędzy serwerem Administratora a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL.
11.2 Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.
 

opakowania foliowe
LDPE producent

Copyright @ 2017 - 2023 Vega-Orle

8:00 - 16:00

Godziny pracy

producent worki polietylenowe

Vega-Orle
ul. Parkowa 9
84-239 Bolszewo
NIP: 588 000 11 11

    sandra@vega-orle.com

zgrzewane worki foliowe z nadrukiem

577 908 903

Folia stretch, wypełniacze

producent folii pomorskie

    tomek@vega-orle.com

producent opakowań pomorskie

662 291 906

Worki i rękawy foliowe

producent worków

Adres i dane firmy

taśmy do automatów

    biuro@vega-orle.com

folia worki foliowe z nadrukiem LDPE

58 572 00 87

Biuro

worki foliowe z nadrukiem na opony